BATIKENT KONUT ÜRETİM YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

Kent-Koop Hakkında

Anasayfa | Kurumsal | Kent-Koop Hakkında

Kent-Koop Hakkında

Ankara'nın başkent olmasından sonra uygulanan ilk proje 1928 yılında 4.5 milyon m2'lik bir alanda hazırlanan Yenişehir Projesi'dir. Yenişehir Projesi'nde, Ankara çanağı içinde yaşayacak nüfus en fazla 700.000 kişi olarak saptanmıştır.
 
İkinci proje olarak, 1934 yılında oluşturulan Türkiye'nin ilk konut kooperatifi ve ilk toplu konut girişimi olan Bahçeli Evler Konut Kooperatifi ’ ni ve bu girişimi başlatan Nusret N. Uzgören ‘ i de anımsamak gerekmektedir. 321.650 m2'lik bir alanda uygulanan projenin imar planı ve mimari projeleri de Jansen tarafından yapılmıştır.
 
Üçüncü proje ise 1948 yılında yaklaşık 1.0 milyon m2'lik bir alan için hazırlanan Yenimahalle projesidir.
 
Daha sonraki yıllarda Ankara'ya yoğun göçler olmuş, ancak Batıkent İmar Planının hazırlandığı 1979 yılına kadar bu gelişmelere yanıt verecek yeni yerleşme projeleri hazırlanamamıştır. Toplumun orta ve alt gelir gruplarını sağlıklı bir çevrede konut sahibi edindirmeyi amaçlayan Batıkent Projesi'nin hazırlıkları 1974 yılında başlatılmıştır. Bu tarihte, Ankara Nazım Planı Bürosunun kentin batı koridoru doğrultusunda geliştirilmesine ilişkin görüşünü de dikkate alan Ankara Belediyesi çalışmalarını bu yöne kanalize etmiştir. Kamulaştırma çalışmaları 1978 yılında tamamlanmış, 1979 yılında Batıkent İmar Planı onaylanmıştır. Ankara Belediyesi daha önce uygulanan Yenişehir ve Yenimahalle Projelerinde olduğu gibi altyapıyı bir kamu görevi olarak kendisi üstlenip arsayı, tip konut projeleri vererek ya da vermeyerek bireylere dağıtabilirdi. Ancak belediye geçmiş uygulamaları yinelememiş yeni bir yaklaşım benimsemiştir. Bu amaçla Belediye, önce Ankara'daki sendikaları, dernekleri, odaları bir araya getirerek bir tartışma platformu hazırlamıştır. Bu platformda yeni bir model arayışı benimsenmiş ve sonuç olarak bir kooperatifler birlliği ile Ankara Belediyesinin işbirliğine dayalı bir modelle Batıkent Projesinin hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda Kent-Koop'un kurulması fikri benimsenmiştir. 
 
Kent-Koop ( Batıkent Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği)17 Ekim 1979 tarihinde 13 kurucu ortağın bir araya gelmesiyle Batıkent Projesini gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. Kent-Koop'un kuruluşu Belediyenin öncülüğünde; sendikalar, esnaf ve sanatkar kuruluşları, meslek odaları vb. grupların katılımı ile olmuştur. 
 
Kent-Koop, kuruluş ve gelişme süreci içinde üç önemli amacı gerçekleştirmeye çalışmıştır.
 
-Konut sorunu olan özellikle alt ve orta gelir grubu insanları bir proje bazında örgütlemek ve herşeyi devletten beklemeden kendi sorunlarının çözümüne, proje bazında demokratik ve katılımcı bir yolla sahip çıkmalarını sağlamak.( Proje Demokrasisi )
-Kooperatifçilik hareketini yalnızca konut yapımı boyutu ile almayıp, sosyal ve ekonomik boyutları da içeren Kent Kooperatifçiliği hareketi olarak ele almak. 
-Proje bazında, kamu kuruluşları özellikle yerel yönetim birimleri ve sivil örgütler arasında işbirliği yaparak kaynakların etkin ve hızlı kullanımını sağlamak.( Toplumsal İşbirliği )
 
Kent-Koop tüm yetkili karar ve yürütme organları seçimle göreve gelen kooperatif üyelerinden oluşan bir sivil toplum örgütüdür. Kent-Koop örgütünün en yetkili organı olan Genel Kurul birliğe üye kooperatiflerin her birinin kendi genel kurullarında seçilen üçer delegeden oluşmaktadır.Birlik genel kurulu yılda bir kez toplanarak o yılın çalışma ve denetleme raporları ile ertesi yılın programını ve bütçesini görüşür. 
 
Kent-Koop ülkemizde kooperatifçilik ilkelerinin yaygınlaşması ve kooperatif birlikleri arasındaki dayanışmanın arttırılması amacıyla,1988'deKentKooperatifleriMerkezBirliği'nin( TÜRKKENT ) bu birlik ise 1992'de Türkiye Milli Kooperatifler Birliği'nin( TÜRKİYE KOOP ) kurulmasına öncülük etmiştir.
 
Kent-Koop Batıkent modelini örnek alan; İstanbuldan Van'a kadar toplam 5.404 hektar alan üzerinde 39 adet projeye katkıda bulunmuştur. Ayrıca Kent-Koop 1987Dünya Konut Yılı nedeniyle özellikle yerel yönetimlere örnek olabilecek 5 adet kentsel gelişim projesini bir dizi kentsel gelişim projesinitartışma ve uygulamaya sokmuştur.Kent-Koop önderliğinde hazırlanan kentsel gelişim projelerinin hepsi bir laboratuar ortamında uygulamaya konmuş ve test edilmiştir. Bu süreç sonunda projelere ilişkin elde edilen bulgular konuyla ilgili çevrelerin tartışmasına ve kullanımına sunulmuştur.Bu projeler ile kooperatifçiliğin yaşamın her alanında uygulanabilen bir model olduğu ortaya konmaya çalışılmış ve kentsel yaşamı doğrudan etkileyen çalışmalar yapılmıştır. 
 
Kent-Koop tarafından Batıkent, Yenibatı, Bağlum, Balıkuyumcu, Çamlıdere,Dikilitaş ve Çağa olmak üzere 7 bölgede konut projesi;  Batıkent ve Yenikent olmak üzere 2 bölgede de toplu işyeri projeleri için örgütleme ve inşaat çalışmaları yapılmıştır. Bu amaçla Kent-Koop ' a ortak olan kooperatif sayısı başından bu yana 246'ya, bunların bireysel ortaklarının toplamı da 35.064'e ulaşmıştır.
 
Bu kooperatiflerden, 22'si arsa tahsis edilmeden Kent-Koop' tan ayrılmış, 193' üne konut, 20 ' sine de işyeri arsası tahsis edilmiştir. Toplam 1.222 konutluk arsa tahsis edilen 11 kooperatif inşaatlarını tamamlamadan Kent-Koop'tan ayrılmış, 122 konut kooperatifine ait 29.443 adet konut ile 19 toplu işyeri kooperatifine ait 765 adet işyeri inşaatı tamamlanarak sahiplerine teslim edilmiştir.
 
Halen 10 kooperatifimize ait toplam 297 konutun inşaatı  Balıkuyumcu projemiz içinde devam etmekte olup 12 kooperatife ait 297 konutun inşaatına   önümüzdeki yıllarda başlanacaktır.
 
Balıkuyumcu projemiz içinde yer alan 35 ortaklı  1 Toplu İşyeri Yapı Kooperatifimizin  ise proje çalışmaları devam etmektedir.
 
Ayrıca 715 konutluk Bağlum projemizde ise 140 konutun inşaatı  devam etmektedir. Projemiz içinde yer alan 72 konutluk bir kooperatifimiz ise inşaatlarına henüz başlamamıştır.


kurumsal