BATIKENT KONUT ÜRETİM YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

Dikilitaş Çiftlik Evleri2003 yılında Dikilitaş imar planı çalışmaları başlatılmış olup o gün için onay makamı olan Ankara Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün onayına sunulmuştur. Onay aşamasında olan plan  23.07.2004 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘‘Büyükşehir Belediyesi Kanunu’’  ile  planlama alanımız Büyükşehir Belediye  sınırlarına dahil edilmiştir. Plan onaylama makamı da değiştiğinden Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne sunulan plan teklifimiz iptal edilmiştir.

2004 Yılından 2011 yılına kadar bölgede 1/25000 ölçekli nazım İmar Planı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılmış ve onaylanmıştır.

1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı onaylandıktan sonra 24.11.2011 tarihinden itibaren Dikilitaş İmar Planı yapımı için ikinci kez yeniden çalışmalara başladık.

1. 07.05.2012 :1/5000 ölçekli Plan teklifi (sayı 1773-8777)

31.07.2012: Ankara Büyükşehir Belediyesi  İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından plan teklifinde sunulan kurum görüşlerinin orijinal nüshalarının dosyaya konulması istendi.
20.08.2012: DSİ Genel Müdürlüğü’nün 04.06.2004 tarih 448-5459 sayılı yazı ile belirtildiği imar planı yapılmasında sakınca olmadığı yazısının aslı gibidir, orijinal nüshası alındı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na  sunuldu.
28.08.2012: 1130-4855 sayılı yazı ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden güncellenmiş  görüşlerini  istedi.
16.04.2013: Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü 11307 sayılı yazısı ile 8, 39 parsellerin tarım dışı amaçlı kullanılabileceğine dair raporunu    İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına bildirildi.
25.04.2013 Ankara Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 4167 sayılı yazısı ile Anadolu Medeniyetler Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan raporu   İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına bildirildi.
08.07.2013: 1909-8443 sayılı yazısı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Daire Başkanlığı 8 ve 39 parsellerinin bulunduğu alanın Nabucco. boru hattı koruma alanında bulunup bulunmadığını istedi.
20.08.2013: Gölbaşı  ilçesi Dikilitaş  Mahallesi 8 ve 39 parsellerin Ankara Valiliğinin 20.06.2013 tarih 20745 sayılı yazısı ile boru hatları koruma alanında bulunmadığı Kent-Koop’a bildirildi.
26.08.2013: Kent-Koop 2013-26-53 sayılı yazımızla Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na Ankara Valiliği’nin yazısına gönderildi.
13.09.2013: Ankara Belediyesi Meclis gündeminin 56 maddesinde Dikilitaş  8 ve 39 parseldeki 1/5000 ölçekli İmar Plan  teklifimizin görüşülmesini  gündeme aldı.
27.09.2013: 767 sayılı meclis kararı ile imar komisyonunun 1/5000 ölçekli teklif planı yeniden inceleme isteği  Belediye Meclisince bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi.
    
28.10.2013: Yol geçiş hakkı muvafakatı  İmar  ve Şehircilik Daire Başkanlığına gönderildi.
08.11.2013: Ankara Belediye Meclis gönderimini 76’ıncı maddesinde Dikilitaş 8 ve 39 parsele ait 1/5000 ölçekli imar plan teklifi tekrar görüşüldü.
17.11.2013: 1/5000 ölçekli İmar plan teklifimiz 1990 sayılı Belediye Meclis kararı ile aşağıda yazılan sebeplerden dolayı  reddedildi.
     2013/1990 SAYILI KARAR
(* Planlama alanına ana ulaşım bağlantısının sağlanması amacıyla plana dahil edilen 20 metrelik yolun  geçirildiği parsel sahiplerinin muvafakatının bulunmadığı (Yol geçiş hakkı muvafakatı noter tasdiksiz var).
* Planlama alanında DOP oranının % 40’ a çıkarılması spor ve rekreasyon alanlarının DOP’ tan karşılanması ve kentsel sosyal teknik altyapı alanlarının emsali düşürülmek kaydıyla özel amaçlı kullanılabileceğine dair plan notu ilave edilmesi gerektiği.
* 2 no’lu plan notu ile belirlenen nüfus yoğunluğunun arttırıldığı  2 no’lu plan notu ile planlama alanında öngörülen nüfus yoğunluğu çeliştiğinden 2 no’lu plan notunun iptal edilerek plan notlarına “planlama alanında nüfus yoğunluğu 20 kişi / hektar’dır “ şeklinde plan notu ilave edilmesi gerektiği)
 
26.11.2013: 41 no’lu parsel sahiplerinden 50’nci noterden 8.39 parsele 25 metre genişliğinde 40 metre derinliğinde yol geçiş muvafakatı alındı. 
2. 23.12.2013: 1/5000 ölçekli Plan teklifi (sayı 23221)
Ankara Büyükşehir Meclisinin 17.11.2013 tarih 1990 sayılı kararında eksik olan düzeltmeler yapılarak 1/5000 ölçekli plan teklifi yeniden İmar  ve  Şehircilik Daire Başkanlığına sunuldu.
     16.04.2014: Belediye Meclisinin gündemine alındı.
16.04.2014: Belediye  Meclisi’nin 629 sayılı kararı ile Dikilitaş 8 ve 39 parsellerini kapsayan 1/5000 ölçekli plan iade edildi.

     2014/629 SAYILI KARAR
     (Söz konusu plan teklifi ile;
* Planlama alanının ana ulaşım bağlantısının sağlanması amacıyla plana dahil edilen 20 metrelik yolun geçirildiği parsel sahiplerinin Ankara 50. Noterliğinden konu ile ilgili 26.11.2013 tarih ve 21159 sayılı muvafakatlarının bulunduğu.
 
* Planlama alanında DOP oranının %33.04’ e çıkarılacak spor ve rekreasyon alanlarının DOP ‘tan karşılanması ve kentsel sosyal teknik altyapı alanlarının emsalinin 0.40’a düşürülerek, özel amaçlı kullanılabileceğine dair plan notu ilave edildiği.
*  2 no’lu plan notunun iptal edilerek plan notlarına “ planlama alanında nüfus yoğunluğu 20 kişi/ hektar’dır” şeklinde plan notu ilave edildiği.
* Ayrılan yeşil alanların parçalı ve şekilsiz olduğu, yasal DOP alanının ayrılmadığı gerekçesi ile plan teklifinin iade edilmesine karar verilmiştir,) denilmektedir.
07.05.2012 tarihinde yapılan 1/5000 ölçekli plan teklifinde DOP            (Düzenleme Ortaklık   Payı) % 24  olarak belirlenmişti. 1990 sayılı kararla DOP’ un % 40’ a çıkarılması istendi. “İmar Kanununda DOP en fazla % 40’ a kadardır” denilmektedir. Bu hükme göre ve ayrıca ilgililerle yapılan görüşmelerde DOP ‘ un % 24’den % 33.04’ e çıkarılması yeterli olacağı ve ayrıca Topografyadan ve arazi sınırlarından kaynaklanan yeşil alanların parçalı ve şekilsiz olması’ da sunulan yeni teklifte konut sayısının azaltılması ile yeşil alanların konumları yeniden düzenlenmiştir.
3. 28.05.2014: 1/5000 ölçekli Plan teklifi (sayı 10213)
629 sayılı meclis kararı ile iade edilen plan teklifimiz de DOP  % 41’e çıkarılarak istenen diğer düzenlemelerle birlikte  yeniden İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına sunuldu.
01.07.2014: 28.05.2014 tarih 10219 sayılı 1/5000 ölçekli plan teklifimiz 14.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren ( Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği) yönetmelik sebep gösterilerek plan teklifimizin yeni yönetmelik şartlarına göre  sayısal olarak hazırlanıp İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına sunulması  halinde  inceleneceği tarafımıza bildirildi.
4.  16.07.2014: 1/5000 ölçekli Plan teklifi (sayı 13603)
Yeni yönetmeliğe göre sayısal olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli plan teklifi Ankara Büyükşehir Belediyesi  İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına sunuldu.
08.09.2014: Ankara Belediye meclis gündemi (madde 72) Gölbaşı İlçesi Dikilitaş mahallesi 8 ve 39 parselde  1/5000 ölçekli  nazım imar planı değişikliğine ilişkin imar ve bayındırlık komisyonu raporunun görüşüldü.
09.09.2014: Söz konusu plan teklifi 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 14. Maddesi gereği onaylanmak üzere İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına sunulduğu.                         
 
2014/1506 SAYILI KARAR
(* Büyükşehir  Belediye Meclisinin 16.07.2007 gün ve 525 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli “2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı’’     kapsamında “kırsal nitelikli yerleşim  alanı” olarak tanımlandığı  Başkanlığımızca onaylanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının bulunmadığı.
* Planlama alanının  %54’ ünün konut içeren konut alanı %2’sinin Özel Sosyal Tesis Alanı, % 24’nün park  ve çocuk bahçesi, % 2’sinin özel spor alanı, % 17’sinin yol ve otopark kapsamına ayrıldığı DOP oranının yaklaşık % 41 olduğu, uygulamaya yönelik 9 plan notu öngörüldüğü.
* Planlama alanına ana ulaşım bağlantısının sağlanması amacıyla plana dahil edilen 20 metrelik yolun geçirildiği parsel sahiplerinin Ankara 50. Noterliğinden konu ile ilgili 26.11.2013 tarih ve 21159 sayılı muvafakatlarının bulunduğu,
Hususları tespit edilmiş olup 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin 2013/1990 sayılı kararımız paralelinde “ reddi ” ne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi) denilmektedir.  
 
 
2013/1900 SAYILI 2014/629 SAYILI 2014/1506 SAYILI KARARLARLA GÖSTERİLEN EKSİKLİKLER VE YAPILAN DÜZELTMELER
 
2013/1990 sayılı Belediye Meclisi Kararında bahsi geçen eksiklikler;
* Planlama alanının ulaşım bağlantısının sağlanması amacıyla plana dahil edilen 20 metrelik yolun geçirildiği parselde sahiplerinin muvafakatının bulunmadığı,
* Planlama alanında DOP oranının %40’ına çıkarılması, spor ve rekreasyon alanlarının DOP’tan karşılanması ve Kentsel Sosyal Teknik altyapı alanlarının emsali düşürülmek kaydıyla özel amaçlı kullanabileceğine dair plan notu ilave edilmesi gerektiği,
* 2 no’ lu plan notu ile belirlenen nüfus  yoğunluğunun artırıldığı 2 no’lu plan notunun iptal edilerek plan notuna “ planlama alanında nüfus yoğunluğunun 20 kişi/hektar’ dır” Plan notu ilave edilmesi gerektiği.
  Bu eksiklikler 31.12.2013 tarihinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yeniden sunulan 1/5000 ölçekli plan teklifimiz’ de düzeltilmiş olup Belediye Meclisinin 2014/629 sayılı kararında da kendileri tarafından da ifade edilmiştir.
 
2014/629 SAYILI KARAR
* Planlama  alanının ulaşım bağlantısının sağlanması amacıyla plana dahil edilen 20 metrelik yolun geçirildiği parsel sahiplerinin Ankara 50. Noterliğinden konu ile ilgili 26.11.2013 tarih 21159 sayılı muvafakatlarının bulunduğu,
 
* Planlanan alanda  DOP oranının  %33.04 çıkartılarak spor ve rekreasyon alanlarının DOP’tan karşılanması ve Kentsel Sosyal  Teknik altyapı alanlarının emsalinin 0.40’a düşürülerek, özel amaçlı kullanılabileceğine dair plan notu ilave edildiği.
 
* 2 no’lu  plan notunun iptal edilerek plan notlarına “Planlama alanında nüfus yoğunluğu 20 k/ha’dır”şeklinde plan notu ilave edildiği.
 
Söz konusu kararda “Ayrılan yeşil alanların parçalı ve şekilsiz olduğu, yasal DOP alanının ayrılmadığı  gerekçesi ile 1/5000 ölçekli  plan teklifini “ iadesine karar verilmiştir.
 
28.05.2014 tarihinde ve 16.07.2014 tarihinde tekrardan İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına sunulan 1/5000 ölçekli plan teklifimizde Belediye Meclisinin 2014/629 sayılı kararında sözü edilen “ayrılan yeşil alanların parçalı ve şekilsiz olduğu yasal  DOP alanının ayrılmadığı” eksiklikler giderildiği, Belediye Meclisinin 2014 /1506 sayılı kararında da ifade edilmiştir. Ayrıca 1/5000 ölçekli plan teklifinin üst ölçekli 1/25000 Ankara Nazım İmar Planına uygun olduğu kırsal nitelikli yerleşim alanı içerisinde bulunduğu aynı kararda belirtilmiştir.
 
 
 
 
2014/1506 SAYILI KARAR
*  Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2007 gün 525 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli “2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı” kapsamında “Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanı” olarak tanımlandığı, Başkanlığımızca onaylanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının bulunmadığı,
* Planlama alanının % 54’ünün 145 konut içeren konut alanı % 2’sinin   Özel Sosyal Tesis Alanı % 24’ünün park ve çocuk bahçesi ,% 2’sinin özel spor alanı, %17 ‘sinin yol ve otopark kapsamına ayrıldığı DOP oranının yaklaşık % 41 olduğu  uygulamaya yönelik  9 plan notu öngörüldüğü,
 
*Planlama alanının ulaşım bağlantısının sağlanması amacıyla plana dahil edilen 20 metrelik yolun geçirildiği parsel sahiplerinin Ankara 50. Noterliğinden konu ile ilgili 26.11.2013 tarih ve 21159 sayılı muvafakatlarının bulunduğu,
Hususları tespit edilmiş olup 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin 2013/1990 sayılı kararımız paralelinde            “reddi” ne ilişkin komisyon raporu ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi denilmektedir.
 
Görüldüğü gibi 1/5000 ölçekli Plan teklifimiz Belediye Meclisi ve İmar ve Bayındırlık Komisyonunun yorumlarına ve isteklerinin tamamı tarafımızdan yerine getirildiği halde Belediye Meclisinin 2014/1506 sayılı son kararı ile reddedilmiştir.
25.09.2014: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Belediye Meclisinin 2014/1506 sayılı kararı ile plan teklifinin reddedildiği bildirildi.
 
Ankara Büyükşehir Belediye meclisinin plan teklifimizi reddetmesinden sonra Çevre ve Şehircilik bakanlığının da plan yapma, yaptırma ve onama yetkisi olması sebebiyle plan teklifini Bakanlığa sunmak suretiyle tüm yasal yolları kullanarak Dikilitaş Kent-Koop Evleri Projesi İmar Plan teklifinin onaylanmasını sağlamak istedik.
 
Gerekçesi;
“29.06.2011 tarihinde onaylanan 04.07.2011 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”
644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 maddesi h bendinde
 “Devletin Hüküm ve tasarrufu hakkında bulunan veya mülkiyeti hazineye, kamu kurum ve  kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde kamu ve özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak ilgililerce hazırlandığı veya hazırlattırıldığı halde yetkili idarece üç ay içinde onaylanmayan etüt, harita, hertür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini ilgililerin Valilikten talep etmesi ve Valiliğin Bakanlığa teklifte bulunması üzerine bedeli mukabilinde yapmak, yaptırmak ve onaylamak, başvuru tarihinden itibaren iki ay içide yetkili idarece verilmemesi hainde bedeli mukabilinde resen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ile işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı vermek” denilmektedir.
 
Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, Tp 8 ve 39 kadastro parsellerini kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifimiz Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 2014/1506 sayılı kararı ile reddedilince söz konusu plan teklifimizin onaylanması için17.10.2014 tarihinde Ankara Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne  ekleriyle birlikte dosya sunulmuştur.
 
Ankara Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü plan teklifimizi inceledikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne  09.01.2015 tarih 725 sayılı yazı ve ekleriyle birlikte göndermiştir.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne 09.01.2015 tarihinde sunulan imar plan teklifi incelenmiş olup 11.03.2015 tarih 4092 sayılı yazılarıyla verilen cevap aşağıdaki şekildedir.
 
“İlgi yazı ekindeki dilekçe ile Ankara İli,Gölbaşı İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 8 ve 9 sayılı kadastro parsellerine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik daire Başkanlığına 07.05.2012 tarih ve 1773-8777 sayılı dilekçe,2312.2013 tarih ve 23221 sayılı dilekçe, 28.05.2014 tarih ve 10213 sayılı dilekçe ve 16.07.2014 tarih ve 13603 sayılı dilekçe ile dört kez başvuru yapıldığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının istemiş olduğu tüm şartlar yerine getirilmesine rağmen Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 2013/1990 sayılı kararı ile plan teklifinin reddeddiği, 2014/629 sayılı kararı ile iade edildiği ve en son 2014/1506 sayılı kararı ile 2013/1990 sayılı karar paralelinde hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedildiği belirtilerek, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği tekliflerinin 644 sayılı kanun Hükmünde Kararname’nin 2.maddesinin (h) bendi kapsamında Bakanlığımızca değerlendirilmesi talep edilmektedir.
 
Yapılan incelemede; bakanlığımıza iletilen plan teklifinin, daha önce müteaddit defalar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından değerlendirilmiş ve reddi yönünde iade edilmiş olması nedeniyle plan teklifinin 644 sayılı KHK’nin 2 (h) maddesi kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, alana ilişkin iş ve işlemlerin meri plan koşullarına göre ilgili idaresince yürütülmesi gerektiği hususunda;
 
Bilgilerinize ve gereğini rica ederiz.”
 
Görüldüğü gibi Dikilitaş Kent-Koop Evleri Projesi İmar plan teklifimizle ilgili her türlü girişimi yapmamıza rağmen idari işlem yönüyle yapılacak bir şey kalmamıştır.
Bunun için Kent-Koop Genel Başkanı Muammer NİKSARLI, Genel Başkan yardımcısı Hayati KAYNAR, Av:M.kemal HAKİMOĞLU ve Şehir Plancısı Serkan SEZGEÇ ile 26.03.2015 tarihinde konuyla ilgili değerlendirme toplantısı yapılmıştır.
Bu toplantı sonrası kent-Koop Yönetim Kurulu ile konunun diğer ilgilileri ve tarafları yönüyle değerlendirmeler yapılarak, Mahkeme sürecinin başlatılması kanaatine verılmıştır.
 
Mülkiyeti Kent-Koop’a ait Gölbaşı İlçesi Dikilitaş Mahallesi 8 ve 39 sayılı kadastro parsellerinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmasının, tüm eksikliklerinin giderilmesine rağmen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 4.kez ve ilk red gerekçesi altında yeniden reddedilmesi üzerine; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2/h bendi  gereğince; nazım imar planının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanması için, yapılan başvurunun reddine ilişkin 11.03.2015 tarih ve 4092 sayılı Bakanlık işleminin iptali için dava açılmıştır. Ankara 13. İdare Mahkemesinin 2015/1119 E. Kayıtlı davada, dilekçe tetkik aşaması tamamlanmış olup; dosya incelenme aşamasındadır.
DİKİLİTAŞ ÇİFTLİK EVLERİ PROJESİNDE YER ALAN KOOPERATİFLER
       
SIRA NO KOOPERATİF ADI ORTAK SAYISI HİSSE SAYISI
1 TEMİZEL 12 12
2 DİKİLTAŞ ÇİFTLİK EVLERİ 8 8
3 DİKİLİTAŞ DOĞA 7 9
4 BİZİM DÜŞLER 9 9
5 DİKİLİTAŞ BARAN 16 16
  T O P L A M 52 54
 
 
 
04.05.2015

İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA                                                                                                                                      
                                                                                   ANKARA
 
 
DAVACI ..………….:  Batıkent Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği  
                                    (Kent-Koop)
                                    Fevzi Çakmak-2 Sok. No:30/20                   
                                    Demirtepe/ANKARA
VEKİLİ ……………..:  Av.Mustafa Kemal HAKİMOĞLU
                                       Büklüm Sok. No:63/58 06700  K.Dere/ANKARA                                                              
 
DAVALI .. …………..:  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
                                        2179. Sok. No:5 Söğütözü/ANKARA
 
İŞLEMİN TEBLİĞ   T:  02.04.2015
 
KONUSU .………....:  Davalı  Bakanlığın 11.03.2015 tarih ve 83837305.03-4092 sayılı işleminin iptaline karar verilmesi isteminden ibarettir.
                                        
  O L A Y        :
I)              Kronolojik Açıklama       :
1.     Müvekkilim Kent-Koop (Batıkent Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği) 17 Ekim 1979 tarihinde 13 kurucu ortağın bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Kendisine bağlı Kooperatifler kanalı ile dayanışma içerisinde binlerce konut üretimine katkı sağlamış, çeşitli projelerle ülkemizde konut kooperatifçiliğine büyük katkıda bulunmuştur. Kent-Koop'un organize ettiği projelerden birisi de, Ankara Gölbaşı İlçesi, Dikilitaş Mah. 8 ve 39 sayılı kadastro parselleri üzerinde örgütlenmesi sağlanılan 5 Konut kooperatifi ile yürütülmesi öngörülen ve toplam 134 konuttan  oluşan Dikilitaş projesidir. Mülkiyeti Kent-Koop’a ait Dikilitaş arazisi; 18.07.2001 tarihinde ihale yoluyla Arsa Ofisinden satın alınmıştır. (Ek-1)
                                             Müvekkilim Üst Birlik Kent Koop., tapu ile (EK-2)  Maliki bulunduğu ve yukarıda belirtildiği üzere; kendisine üye bulunan  konut kooperatiflerine konut yapmak için tahsis edeceği araziye ilişkin olarak hazırlattığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifini 07.05.2012 tarihli yazısı ile Ankara Büyükşehir Belediyesine  sunmuştur. (EK-3)
2.     Ankara Büyükşehir Belediyesi, sunulan plan teklifi üzerinde yaptığı çalışmaların sonucuna ilişkin olarak, müvekkilim üst birliğe 31.07.2012 tarihli yazısı ile geri dönüş yaparak, bazı hususlarda bilgi ve belgelerin orijinal suretleri ile müellifin karne yeterliliğinin ibrazını  talep etmiştir. (Ek-4) Bunlardan DSİ Genel Müdürlüğünün 04.06.2004 tarih ve 448-5459 sayılı imar planı yapılmasında sakınca olmadığına ilişkin yazısının orijinal sureti alınarak 28.08.2012 tarihli yazı ile (EK-5) sunulmuş ve  bu arada söz konusu parsellerin Nabucco doğalgaz boru hattı güzergahında bulunup bulunmadığı hususu 27.06.2013 tarihli Kent Koop. Başkanlığı yazısı ile Ankara Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünden sorulmuştur.(Ek-6)
 
3.     Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı 28.03.2013 tarih 1130-4855 sayılı yazıları ile Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden güncellenmiş görüşlerini talep etmiş (Ek-7);  Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 16.04.2013 tarih 11307 sayılı yazısı ile müvekkilime ait 8 ve 39 parsellerin tarım dışı kullanılabileceğine ilişkin cevabını (Ek-8) ve  Ankara Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü de 29.04.2013 tarih 3312 kaydiye sayılı yazısı ile Anadolu Medeniyetler Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan raporlarını İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına göndermişlerdir. (Ek-9)
 
4.     Müvekkilimin 28.08.2013 tarih 2013-26-53 sayılı yazısı ile Ankara Valiliği İl Koordinasyon Müdürlüğünün, anılan arazinin Nabucco doğalgaz boru hattı güzergahında  bulunmadığına ilişkin 20.08.2013 tarih 20745 sayılı yazısı, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına verilmiştir.(Ek-10) Bu arada, Dikilitaş 8 ve 39 parsellerin 1/5000 ölçekli İmar Plan Teklifinin görüşülmesi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmış ve 27.09.2013 tarih 767 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonunun 1/5000 ölçekli teklif planı yeniden inceleme isteğinin bir sonraki toplantıda görüşülmesi kararlaştırılarak ertelenmiştir. (Ek-11)
 
5.     Ayrıca, planlama alanının ana ulaşım bağlantısının sağlanması amacıyla plana dahil edilen 20 metrelik yolun geçirileceği Ankara İli, Gölbaşı İlçesi Dikilitaş (Runkuş) mahallesinde bulunan Tp:41 no.lu parsele ait taahhütname de, 21.10.2013 tarihli yazı ekinde Ankara Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir. (EK-12)
 
6.     Müvekkilimin anılan plan teklifinin, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin herhangi bir gerekçe gösterilmeden 17.11.2013 tarih 1990 sayılı Meclis Kararı ile reddedildiği hususu, 24.12.2013 tarih 18974 sayılı yazı ile müvekkilime bildirilmiştir. (Ek-13) Bunun üzerine, red gerekçesi araştırılmış ve 27.09.2013 tarih 767 sayılı Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda belirtilen (Ek-11);
 
“ - Planlama alanına ana ulaşım bağlantısının sağlanması amacıyla plana dahil edilen 20 metrelik yolun geçirildiği parsel sahiplerinin muvafakatinin bulunmadığı,
-           Planlama alanında DOP oranının %40’a çıkarılması, spor ve rekreasyon alanlarının DOP’tan karşılanması ve kentsel sosyal teknik altyapı alanlarının emsali düşürülmek kaydıyla özel amaçlı kullanılabileceğine dair plan notu ilave edilmesi gerektiği,
-          2 no.lu plan notu ile belirlenen nüfus yoğunluğunun arttırıldığı 2 no.lu plan notu ile planlama alanında öngörülen nüfus yoğunluğu çeliştiğinden,
-          2 no.lu plan notunun iptal edilerek, plan notlarına “planlama alanında nüfus yoğunluğu 20 kişi/hektar’dır.” şeklinde plan notu ilave edilmesi gerektiği,”
  hususları belirtilmiştir.
                                            Bu arada, Ankara 50. Noterliğinin 26.11.2013 tarih ve 21159 Y. No ile tasdikli 41 no.lu parsel sahiplerinin 8 ve 39 parsellere 25 metre genişliğinde 40 metre derinliğinde yol geçiş muvafakati alınarak Ankara Büyükşehir Belediyesine sunulmuştur.     (Ek-14)
7.     Eksik olduğu belirtilen bu hususlar  göz önüne alınarak, yapılan çalışmalarla revize edilen 1/5000 ölçekli plan teklifi, 23.12.2013 tarihinde, 23221 kaydiye no.lu evrakla, onaylanmak üzere yeniden Ankara Büyükşehir Belediyesine sunulmuştur. (Ek-15) 16.04.2014 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin gündemine alınan onay işlemi; 16.04.2014 tarih ve 629 sayılı  Meclis Kararı ile 03.02.2014 tarih ve 23221 sayılı yazı ile yeniden sunulan plan teklifinin, önceki planı reddeden Belediye Meclisinin 17.11.2013 tarihli red kararında belirtilen hususları karşılamadığını belirterek, gerekli düzenlemeler yapılarak onaylanmak üzere tekrar sunulmasını 05.05.2014 tarih 1779-7996 sayılı yazı ile müvekkilime bildirmiştir.(Ek-16) Belediye Meclisinin bu red kararında;
   “ -  Planlama alanına ana ulaşım bağlantısının sağlanması amacıyla plana dahil edilen 20 metrelik yolun geçirildiği parsel sahiplerinin Ankara 50. Noterliğinden konu ile ilgili 26.11.2013 tarih 21159 Y. No.lu muvafakatlerinin bulunduğu,
-          Planlama alanında DOP oranının %33.04’e çıkarılarak, spor ve rekreasyon alanlarının DOP’tan karşılanması ve kentsel sosyal teknik altyapı alanlarının emsalinin 0.40’a düşürülerek, özel amaçlı kullanılabileceğine dair plan notu ilave edildiği,
 
-          2 no.lu plan notunun iptal edilerek, plan notlarına “planlama alanında nüfus yoğunluğu 20 kişi/hektar’dır.”  şeklinde plan notu ilave edildiği,
 
-                  Ayrılan yeşil alanların parçalı ve şekilsiz olduğu, yasal DOP alanının ayrılmadığı,”
 
gerekçesi ile plan teklifinin iade edilmesine karar verildiği belirtilmiştir.
            
                                          07.05.2012 tarihinde yapılan 1/5000 ölçekli plan teklifinde  DOP  %24 olarak belirlenmiştir. 1990 sayılı kararla DOP’un %40’a çıkartılmasına istenmiş, İmar Kanununda DOP’un en fazla %40 olacağı belirtilmiş bulunduğundan, yapılan görüşmelerde DOP’un en fazla %24 den %33.04' e çıkartılmasının yeterli olacağı ve ayrıca topoğrafyadan ve arazi sınırlarından kaynaklanan yeşil alanların parçalı ve şekilsiz olması da sunulan yeni teklifte konut sayısının azaltılması suretiyle yeniden düzenlenmiştir.
                                           Belediye Meclisinin  2014/629 sayılı kararında sözü edilen, “ayrılan yeşil alanların parçalı ve şekilsiz olduğu, yasal miktarda DOP alanının ayrılmadığı” yönündeki eksikliklerin giderildiği, keza Belediye Meclisinin 2014/1506 sayılı kararında da aynı hususların ifade edildiği, ayrıca 1/5000 ölçekli plan teklifinin üst ölçekli 1/25000 ölçekli Ankara Nazım İmar Planına uygun olduğu, kırsal nitelikli yerleşim alanı içerisinde bulunduğu da” aynı kararda belirtilmiştir. 
8.     Meclisin/ İmar ve Bayındırlık Komisyonunun red kararında belirtilen gerekçeler dikkate alınarak, ilgili kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde yapılan düzeltmelerle yenilenen ve DOP oranı %41’e çıkartılmış plan teklifi, onaylanmak üzere üçüncü kez 28.05.2014 tarihli yazı ekinde  Ankara Büyükşehir Belediyesine ibraz edilmiştir.(Ek-17) Ankara Büyükşehir Belediyesinin (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)  01.07.2014 tarih 10213 sayılı yazısı ile  eksiklikler giderilerek yeniden sunulan plan teklifinin,  14.06.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine göre incelendiği, bu inceleme sonucuna göre;
 
“ -Planlama alanında yer alan kullanım kararlarının bu Yönetmeliğe göre yeniden belirlenmesi gerektiği,
 
 -Plan paftasının Yönetmelikte belirtilen teknikler doğrultusunda hazırlanması gerektiği,
 
hususları tespit edilmiş olup, tarafınızca da anılan Yönetmeliğin incelenmesi ve bu doğrultuda gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmektedir.
Yukarıda bahsi geçen bilgi ve belgelerin (ekleri ile birlikte) onaylı suretlerinin ve sayısal halinin ilgili Yönetmelik doğrultusunda hazırlanmış paftaları ve plan açıklama raporu ile Başkanlığımıza sunulması halinde konu tarafımızca incelenebilecektir.”
şeklinde bir gerekçe öne sürülerek, başvurunun kabul edilmediği öğrenilmiştir.(Ek-18)
9.      Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ek-18 yazısı üzerine yapılan çalışmalarla anılan yönetmeliğe uygun şekilde hazırlanan yeni Nazım İmar Plan teklifi, 16.07.2014 gün 3283-13602 evrak kayıt no.lu başvuru ile Belediyeye sunulmuştur. (Ek-19) 20.08.2014 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis gündeminin 72. Maddesine alınan Gölbaşı İlçesi Dikilitaş mahallesi 8 ve 39 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğini içeren İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu görüşülmüştür. (Ek-20) Başvurunun onayla sonuçlanması beklenirken, tebellüğ edilen  25.09.2014 tarih 4106-17152 sayılı Ankara Büyükşehir Belediyesi yazısı ile müvekkilimin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununun 14. Maddesi gereğince onaylanmak üzere İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına sunulan Nazım İmar Plan Teklifinin, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2014 gün ve 1506 sayılı kararı ile, reddedildiği bildirilmiştir.(Ek-21)                                           
                                             Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 9.09.2014 tarih ve 2014/1506 sayılı kararında;
         “ - Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2007 gün 525 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli ‘2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı’ kapsamında ‘Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanı”  olarak tanımlandığı, Başkanlığımızca onaylanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının bulunmadığı,
-          Planlama alanının %54’ünün 145 konut içeren konut alanı %2’sinin Özel Sosyal Tesis Alanı, %24’ünün park ve çocuk bahçesi, %2’sinin özel spor alanı, %17’sinin yol ve otopark kapsamına ayrıldığı, DOP oranının yaklaşık %41 olduğu uygulamaya yönelik 9 plan notu öngörüldüğü,
-          Planlama alanının ulaşım bağlantısının sağlanması amacıyla plana dahil edilen 20 metrelik yolun geçirildiği parsel sahiplerinin Ankara 50. Noterliğinden konu ile ilgili 26.11.2013 tarih ve 21”159 sayılı muvafakatlarının bulunduğu,  ”
hususları tespit edilmiş olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin 2013/1990 sayılı kararı paralelinde “reddi”ne ilişkin komisyon raporu ile oylanarak oybirliği ile kabul edildiği belirtilmiştir.
                                         Yukarıda kronolojik olarak açıklandığı üzere; müvekkilimin 1/5000 ölçekli plan teklifi Belediye Meclisi ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun önceki kararlarına ve yorumlarına uyulduğu ve isteklerinin tamamı yerine getirildiği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının Metropolitan Nazım İmar Plan Şube Müdürlüğünün tarihsiz Plan Açıklama Metninde hiçbir olumsuz tespitte bulunulmadığı halde; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda 17.11.2013 gün ve 1990 sayılı ilk Meclis Kararına atıfla, hiçbir gerekçe gösterilmeksizin reddinin uygun görüldüğü belirtilmiş ve bu rapor üzerinde yapılan görüşme sonucunda,  Belediye Meclisinin 2014/1506 sayılı son kararı ile reddedilmiştir.
10.   Müvekkilim tarafından hazırlanarak onaya sunulan 1/5000 ölçekli Nazım Plan Teklifinin, talep edilen tüm eksiklikler ve istenilen hususlar yerine getirilmesine rağmen, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisince onaylanmaması üzerine; 29.06.2011 tarih ve 644 sayılı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2/(1)h bendi hükmünden yararlanmak üzere, 17.10.2014 tarihli dilekçe ile Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunmuştur.(Ek-22) Bazı hususlarda eksik olduğu belirtilen bilgi ve belgeler tamamlanarak sunulmuş ve tamamlanan dosya  İl Müdürlüğü tarafından 09.01.2015 tarih ve 57621-2609 sayılı yazı ile Çevre Ve Şehircilik Bakanlığına sunulmuştur.(Ek-23)
                                          Dosyanın İl Müdürlüğünde ikmali aşamasında, 24.10.2014 tarih ve 49237 sayılı İl Müdürlüğü yazısı ile Ankara Büyükşehir Belediyesinden, müvekkilimin plan teklifine ilişkin dosya evraklarının gönderilmesi istenilmiş, evrakların gönderildiğine ilişkin verilen 25.11.2014 tarihli 4581-19437 sayılı cevabi yazıda, - onaya sunulan parselleri kapsayan alanın “Tarım Alanı” bölgesine isabet ettiği, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının bulunmadığı- gerekçe olarak belirtilerek, Bakanlığın KHK’den doğma yetkisini kullanmasına müdahale anlamına gelecek ifadeler kullanılmıştır.(Ek-24)
                                          Müvekkilimin yasal şartları bulunan başvurusu, müvekkilime 25.03.2015 Tarihinde tebliğ edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 11.03.2015 tarih ve 83837498-305.03-4092 sayılı iptal konusu yapılan işlemi ile reddedilmiştir. (Ek-25 ) Davalı Bakanlığın bu red kararı konu, şekil, sebep, maksat  ve yetki yönlerinden yasal mevzuata aykırı olduğundan, iptali için Sayın Mahkemenize başvurulması zorunda kalınmıştır.
                                        II. Hukuki Değerlendirme       ;
1)      Yukarıda kronolojik olarak açıklandığı üzere, Ankara Büyükşehir Belediyesine yapılan, mülkiyeti müvekkilime ait Ankara Gölbaşı İlçesi, Dikilitaş Mah. 8 ve 39 sayılı kadastro parsellerine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Teklifi başvuruları; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından üç kez reddedilmiştir. İlk iki red kararı (17.11.2013/1990 ve 16.04.2014/629 tarih ve sayılı)  gerekçesinde yer alan hususlar ikmal edilmesine ve planın onaylanmasına engel teşkil edecek bir hususun bulunmamasına  rağmen, mevzuat çerçevesinde haklı bir gerekçe gösterilmeksizin 09.09.2014 tarih 1506 sayılı kararla üçüncü kez reddedilmiştir.
 
2)      Bu haksız red kararı karşısında, yeni bir başvurunun da sonuç vermeyeceği anlaşıldığından, müvekkilim üst birlik yasal hakkını kullanarak; 29.06.2011 tarih ve 644 sayılı KHK’nin 2/(1) fıkrasının (h) bendinin “Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak ilgililerince hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece üç ay içinde onaylanmayan etüt, harita, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini ilgililerinin valilikten talep etmesi ve valiliğin Bakanlığa teklifte bulunması üzerine bedeli mukabilinde yapmak, yaptırmak ve onaylamak, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarece verilmemesi halinde bedeli mukabilinde resen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını vermek.(2)(3)” şeklinde düzenleme getiren hükmü doğrultusunda işlem yapılmasını davalı Bakanlıktan talep etmiştir.
 
3)       Madde metninde yer alan ve davalı Bakanlığa başvurumuzun gerekçesini oluşturan  hukuki prosedür çerçevesinde; bir hak ihlalinin söz konusu olması halinde başvurulabilecek bir yol olan Belediyece reddedilen nazım imar plan teklifinin onaylanması talebinin red gerekçesi önem taşımaktadır. Davalı Bakanlığın iptali talep edilen işleminde yer alan red gerekçesi; “ Bakanlığımıza iletilen plan teklifinin, daha önce müteaddit defalar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından değerlendirilmiş ve reddi yönünde iade edilmiş olması nedeniyle plan teklifinin 644 sayılı KHK’nin 2/(1) fıkrasının (h) bendi kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, alana ilişkin iş ve işlemlerin mer’i plan koşullarına göre ilgili idaresince yürütülmesi gerektiği” şeklinde açıklanmıştır. Bu red gerekçesine göre davalı Bakanlık KHK ile kendisine tanınan yetkiyi kullanmaktan kaçınarak, haklı başvuru gerekçesini oluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinin red  Kararlarını değerlendirmek ve çözüm üretmek yerine, aynı makamı çözüm adresi göstererek bir anlamda yetki devrinde bulunmuştur. 644 sayılı KHK’nin 2/(1) fıkrasının (h) bendinin aradığı unsurlara bakıldığında;
·         Özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde,
·         Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak ilgililerince hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde,
·         Yetkili idarece üç ay içinde onaylanmayan,
·         Her tür ölçekteki nazım ve uygulama imar planlarını,
·         İlgililerin Valilikten talep etmesi ve Valiliğin Bakanlığa teklifte bulunması üzerine,
·         Onaylamak
Yetkisi davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiştir. Davalı Bakanlık belirtilen koşulları taşıyan başvuruları, kendisine verilen yetki çerçevesinde yapacağı inceleme sonucunda; uygun bulduğu takdirde onaylamak durumundadır. Bakanlığın, bu yetkisini kullanmaması veya olayımızda olduğu gibi; kendisine yapılan başvuruyu üç ay içinde onaylamayan “yetkili idare” kavramı içerisinde bulunan kurumun yeniden incelemesi için reddetmesi söz konusu değildir. Müvekkilimin başvurusu üzerine, inceleme yapıldığı halde, bu incelemeye ilişkin bir gerekçe öne sürülmeksizin, daha önce iletilen plan teklifinin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından reddedildiği gerekçesiyle değerlendirilmeyerek reddedilmiş olması; KHK’nin 2/(1) fıkrasının (h) bendinin uygulamasının yok sayılması demektir. Davalı Bakanlığa yapılan başvurunun temel nedeni, mevzuata uygun şekilde hazırlandığı halde; bu başvuruyu Ankara Büyükşehir Belediyesinin onaylamayarak reddetmiş olmasıdır. Davalı Bakanlığın, anılan madde hükmüne uygun bulunarak Valilik tarafından kendisine teklif edilen başvuruyu incelemek ve değerlendirerek, gerektiğinde düzelterek onaylamak yerine, bundan kaçınarak, “ilgili idaresince yürütülmesi gerektiği” hususunda oluşturduğu işlem; konu, yetki,şekil, sebep ve maksat yönlerinden mevzuata aykırı olup; iptal edilmesi gerektiğini Sayın Mahkemenin takdirlerine sunmaktayız.   
4)      Yukarıda da değinildiği üzere; Davalı Bakanlık yetkisini kullanmak yerine, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 25.11.2014 tarihli yazısındaki fiili gerçeklere uymayan durum tespitine dayandırılan uyarıyı dikkate almıştır.  Davalı Bakanlığın, 644 sayılı KHK’nin 2/(2) fıkrasının, “Bakanlık, birinci fıkranın (h) bendindeki iş ve işlemleri tesis etmeden evvel, bu iş ve işlemleri esasen tesise yetkili olan idarelerin görüşlerini ister. İdareler, bu iş ve işlemlerin yapılmama gerekçelerini etraflıca açıklayarak konu hakkındaki görüşlerini en geç onbeş gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadır.” hükmü gereğince, Ankara Büyükşehir Belediyesinden istemiş olduğu gerekçeli açıklamanın yapılması yerine, “beni aşarak işlem yapmayın” uyarısında bulunulmuştur. Zira, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yazısında, KHK’nin aradığı, “bu iş ve işlemlerin yapılmama gerekçelerini etraflıca açıklayarak konu hakkındaki görüşlerini” bildirme anlamında bir açıklama bulunmamakta, yukarıda belirtildiği üzere asıl olarak, bir uyarı içermektedir. İşlemin yapılmamasının izahı için bir gerekçe yazılması hükmüne uyulduğu görüntüsü verilmek için de; plan teklifinde bulunulan 2 parselin, “Tarım Alanı” kapsamında bulunduğu iddiası ileri sürülmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesinin yazısında yer alan bu Plan onaylamama gerekçesinin yerinde olmadığı Ankara Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 16.06.2013 Tarih 11307 sayılı yazısı ve ekleri ile teyid edilmiştir. (Ek-8 olarak sunulmuştur.) Buna rağmen, parsel bazında detaylı bilgi verilemediği gerekçesinin öne sürülmesi ve Belediye Meclis kararlarında bu hususa değinilmemiş olması karşısında, işbu davada Belediye Meclis kararlarını tartışmanın anlamı olmadığı da açıktır. İkinci bir husus olarak ta; “Başkanlığımızca onaylanmış 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının bulunmadığı” belirtilmiştir. Zaten, müvekkilimin onaylanmasını teklif ettiği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planıdır! Bunun bulunmadığının red gerekçesi olarak belirtilmesinin anlamsızlığını ve geçersizliğini izaha dahi gerek bulunmadığı, Sayın Mahkemenin takdirlerindedir.
 
5)      Kaldı ki; 644 sayılı KHK’nin olayımızda uygulanması gereken 2/(1)h bendinde belirtilen prosedür gereği; müvekkilim,  yetkili idarece onaylanmayan nazım ve uygulama planları ile ilgili olarak davalı Bakanlığa başvurulabilmesi için,  önce teklifte bulunma makamı olarak ilgili Valiliğe başvurulması gereği çerçevesinde 17.10.2014 Tarihli dilekçesi ile Ankara Valiliğine başvurmuştur. Ankara Valiliği bu başvuru üzerine, gerekli bazı incelemeleri yapmış, resmi kuruluşlarla yazışmalarda bulunmuştur. Ankara Valiliği, bu inceleme sonucunda, müvekkilimin başvurusunu değerlendirilmesi gerekir nitelikte bulduğu için 09.01.2015 tarih ve 725 sayılı Tarihli teklif yazısı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmuştur. Müvekkilim üst birliğin başvurusu, davalı Bakanlık ilgili birimi tarafından da incelenmiş ve bazı hususlarda teyiden inceleme ve araştırma yapılmış ise de; sonuçta Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Bakanlık yetkisine müdahale anlamında ifadeler içeren 25.11.2014 tarihli yazısı esas alınarak red yanıtı verilmiştir. Gerek Ankara Valiliği ve gerekse Bakanlık makamı tarafından yapılan incelemeler sonucunda, müvekkilime herhangi bir eksikliğim giderilmesi veya düzeltme yapılması ya da benzeri yönde bir bildirim yapılmamıştır. Delil olarak gösterdiğimiz bu konudaki  işlem dosyası celbedildiğinde, bu iddialarımızın gerçekliği anlaşılacaktır.
 
6)      Yukarıda açıklandığı üzere; Ankara Büyükşehir Belediyesinin talep etmiş olduğu tüm eksiklikler giderilerek, ne talep ediliyor ise karşılanmak suretiyle dosya ikmal edildiği halde; ilk redde ilişkin Meclis kararına atıfla son red işleminin gerçekleşmesi üzerine Ankara Valiliği kanalı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuruda bulunmak zorunda kalınmıştır. Diğer yandan, yasal olarak, gerek Büyükşehir Belediyesinin ve gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığının; kendilerine onaya sunulan planları doğrudan onaylama yetkileri bulunduğu gibi; üzerinde değişiklik yaparak onaylama yetkileri de bulunmaktadır. Davalı Bakanlığın, eksiklik olmadığını belirttiğimiz Kent Koop. başvurusunda, uygun görmediği hususları düzelterek onaylaması mümkün olduğu halde; bu düzeltme yetkilerini kullanmaktan kaçınmaları ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin yazısına itibar edilerek red kararı verilmesi; bir anlamda olayı çözümsüzlüğe terk etmek sonucunu doğurmuştur.
 
                               Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, doğrudan onayladığı ve düzelterek onayladığı plan başvurularına ilişkin onlarca emsal; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü web sitesinde yayınlanmıştır. Bu husus dikkate alındığında, davalı Bakanlığın müvekkilim Kent Koop. Başkanlığının başvurusunu  emsallerinden farklı ve eşitlik ilkesine aykırı şekilde bir değerlendirmeye tabi tuttuğunu belirtmek, gerçeğin ifadesi olacaktır. Davalı Bakanlığın emsal nitelikteki uygulamalarından örnekler ekte sunulmuştur.(Ek-26)
                                      HUKUKİ DELİLLER      :
                                        2577 Sayılı Kanun, 644 sayılı KHK, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 Büyükşehir Belediye Kanunu ve sair mevzuat.
                                      SUBUT DELİLLERİ        :
                                      Başvurular ve eki tüm belgeler, Büyükşehir Belediyesinde mevcut Nazım İmar Plan Teklifi Başvurusuna ait İşlem Dosyası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında mevcut, 644 sayılı KHK’den yararlanmak için yapılan başvuruya ait İşlem Dosyası ve bu husustaki tüm yazışma ve belgeler, gerekli görülmesi halinde bilirkişi incelemesi ve ikamesi mümkün tüm deliller.
                                      SONUÇ VE İSTEM          :
                                      Yukarıda  açıklanan ve resen dikkate alınacak nedenlerle; müvekkilimin 644 sayılı KHK hükümlerinden yararlanmak üzere Davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapmış bulunduğu Nazım İmar Plan Teklifinin onaylanmasına ilişkin başvurunun, mevzuata uygun olduğunun ve onaylanması gerektiğinin (varsa eksiklikler giderilerek ve/veya resen düzeltilerek) tespiti ile davalı Bakanlığın 11.03.2015 tarih  ve 83837-305.03-4092 sayılı red işleminin, yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuka aykırı olması nedeniyle İPTALİNE karar verilmesini, masraf ve ücreti vekaletin davalıya yükletilmesini, müvekkilim Batıkent Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliğine (Kent-Koop) vekaleten arz ve talep ederim. Saygılarımla,
 
 
                                                                               Davacı Vekili
                                                              Av. Mustafa Kemal HAKİMOĞLU
 
EKLERİ              :
Vekaletname
Dilekçe eki liste ve 26 adet belge.
                         
detay_proje